สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

คำขอรับใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก

คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

คำร้องขอกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุ

แบบคำขอรับเงินสงค์เคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ

แบบขอรับเงินอุดหนุน (สค.01)

แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสส.01)

 
 
 
 
 
 
 
 
       

สถิติเข้าwebsite
Website counter